अन्तःशुल्क विवरण बुझाउने व्यवस्थाको लागि Integrated Tax System को Taxpayer Portal अन्तर्गत Excise System बाट Entry गरी कार्यालयबाट रुजु (Verify ) गराउनु हुन तथा २०७३ कार्तिक र मंसिर महिनाको अन्तःशुल्क मासिक विवरणको एक प्रति ( Manual copy ) समेत कार्यालयमा बुझाउन हुन अनुरोध गरिन्छ ।